Home » Archive for "UTILE"

Municipiul Mediaș demarează proiectul „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric”

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Mediaș în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 4722/05.09.2019, cod SMIS: 121050 pentru proiectul “Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E – ”Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilității urbane durabile prin modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric și implementarea unui sistem integrat de trafic de management, bazat pe soluții inovative de eficientizare a transportului public în vederea creșterii atractivității acestuia în detrimentul autoturismelor personale, fapt ce va conduce implicit la reducerea poluării în Municipiul Mediaș.
Obiectivele specifice ale proiectului:
– Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin creșterea numărului de utilizatori;
– Reducerea emisiilor GES cu 5,0 tone echivalent CO2, după implementarea proiectului;
– Reducerea poluării, inclusiv a celei sonore, datorate traficului urban;
– Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducători auto, bicicliști, pietoni;
– Creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători cu 2.250 pasageri, după implementarea proiectului.
Proiectul are o valoare totală de 57.178.530,02 lei din care 44.805.105,75 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (din care 38.861.571,32 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regionala și 5.943.534,43 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat). Perioada de implementare a proiectului este de 90 de luni, începând cu data de 09.12.2014 până la 31.05.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanţare.

 

În atenţia persoanelor care solicită atribuirea unei locuințe pentru tineri construite prin ANL în Municipiul Mediaș

Primăria Municipiului Mediaș aduce la cunoștință că în perioada 15 octombrie 2019 – 31 decembrie 2019 tinerii cu vârsta până la 35 de ani pot depune dosare în vederea cuprinderii în „Lista de priorități pe anul 2020” și repartizării de locuințe construite prin A.N.L. în vederea închirierii. Conform Art.15 alin.1 din Normele metodologice aprobate prin HG.962/2001 – pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, vor fi analizate de către Comisia socială doar dosarele depuse până la data de 31.12.2019. Solicitanții care au avut dosare depuse în anul anterior și nu au primit repartiție au posibilitatea depunerii unui dosar actualizat pentru cuprindere în „Lista de priorități pe anul 2020”. Criterii obligatorii, pentru a beneficia de o locuință ANL sunt:
1) Titularul cererii de repartizare trebuie să fie major, în vârstă de pană la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.
2) Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Mediaș.
3) Titularul cererii trebuie să își desfășoare activitatea în municipiului Mediaș. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.
Dosarele se depun la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Mediaș și trebuie să cuprindă următoarele documente:
– cerere tip (de la Centrul de Informare Cetățeni)
– actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei sale (dacă e cazul) în fotocopie;
– certificatele de naștere ale solicitantului și ale membrilor familiei sale (dacă e cazul) în fotocopie;
– certificatul de căsătorie (dacă e cazul) în fotocopie;
– adeverință cu venitul net realizat de solicitant și de membrii familiei acestuia încadrați în muncă, eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele 12 luni;
– actele de studii, în fotocopie;
– documente din care să rezulte suprafața locuibilă deținută în prezent – cu chirie/tolerat în spațiu;
– certificat medical cu boala de care suferă solicitantul sau copilul minor aflat în întreținerea acestuia, dacă necesită însoțitor sau o cameră în plus, conform condițiilor stabilite prin OUG nr. 40/1999 și avizat de organele medicale competente;
– sentința de divorț (definitivă și irevocabilă)/certificatul de divorț (dacă este cazul) în fotocopie;
– declarație notarială pe proprie răspundere cu următorul conținut – „Solicitantul și membrii familiei sale nu dețin/nu au deținut în proprietate o locuință în municipiul Mediaș; nu sunt beneficiarii unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea în municipiul Mediaș; dacă realizează sau nu realizează alte venituri decât cele pentru care a prezentat acte doveditoare la dosar;
– alte documente considerate ca fiind necesare în vederea susținerii cererii.

 

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni anunțată de ANM

ANM ( Administrația Națională de Meteorologie) a emis buletinul meteo pe patru săptămâni. Vremea 7 octombrie-4 noiembrie aduce valori mult mai ridicate decât normalul perioadei. Pe de altă parte, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de perioada climatologică la care ne aflăm.

Săptămâna 07.10.2019 – 14.10.2019

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestui interval în extremitatea de sud și de sud-est a țării, iar în rest temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Regimul pluviometric va fi local deficitar în sud-vestul țării dar și ușor excedentar în nordul extrem al teritoriului, iar în rest cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele specifice acestei săptămâni.

Săptămâna 14.10.2019 – 21.10.2019

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile extracarpatice. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 21.10.2019 – 28.10.2019

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile, posibil ușor mai ridicate în regiunile extracarpatice. Regimul pluviometric estimat pentru această săptămână va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 28.10.2019 – 04.11.2019

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în regiunile sudice, estice și sud-estice. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

 

Direcția de Asistență Socială Mediaș primește cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Primăria Municipiului Mediaș prin Direcția de Asistență Socială Mediaș, aduce la cunoștința medieșenilor că se pot depune cereri şi declaraţii pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei de către persoanele a căror venituri sunt în limita plafonului de 750 lei pe membru de familie (vechiul plafon era 615 lei/membru de familie). Pentru sezonul rece, respectiv perioada noiembrie 2019 – martie 2020, cererile privind ajutoarele de încălzire acordate persoanelor / famililor din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, însoțite de documentele justificative referitoare la veniturile, componența familiei, identitatea și situația juridică a membrilor familiei, vor putea fi depuse începând din data de 10 octombrie 2019, între orele 8-13, la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaș, Aleea C-dor Dimitrie Moraru, nr. 11 (în incinta fostei Școli de Aviaţie). De respectivul ajutor beneficiază familiile care își încălzesc locuințele cu gaze naturale, lemne sau energie electrică, în funcție de venitul net realizat pe membru de familie/ persoană singură, potrivit O.U.G. 70 /2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată de art. 94 din O.U.G. nr.114/ 2018. Astfel, limita maximă a venitului net pe membru de familie/persoană singură, stabilită pentru a putea beneficia de acest ajutor, trebuie să fie de 750 lei, valoarea ajutorului fiind cuprinsă între:
– 20 și 262 lei în cazul încălzirii cu gaze naturale
– 20 și 240 lei pentru încălzirea cu energie electrică
– 20 și 54 lei pentru încălzirea cu lemne.
La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepția:
– ajutorului social, acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
– alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare
– burselor şcolare, a sumelor acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
– stimulentului educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate
– sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare
– sumelor acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.
Nu vor beneficia de ajutorul de încălzire a locuinței persoanele care au în proprietate:
– clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti 
– terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane, care depășesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
– autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
– mai mult de un autoturism / motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 
– autovehicule, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, utilaje agricole, utilaje de prelucrare agricolă, utilaje de prelucrat lemnul
– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii
– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie.

Toate informațiile cu privire la modalitatea de acordare a ajutoarelor de încălzire pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2019 – martie 2020, se pot obține la sediul Direcția de Asistență Socială Mediaș, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (în incinta fostei școli de aviație), de luni până vineri, între orele 8:00 – 13:00, iar cererile vor fi preluate până la data de 15 noiembrie 2019.

 

ATM Mediaș anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru un proiect

S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, propus a fi amplasat în raza localităților Mediaș, Valea Lungă, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiș, Șeica Mare, Boarta, Buia, Brateiu, Ațel, Dupuș, Biertan, Richiş, Copșa Mare, Valchid, Buzd, Păucea, Dârlos, Dumbrăveni, Hoghilag, Prod, Șaroș pe Târnave, Ernea, Alma, Giacăș, Șmig, Curciu, Agnita, Ruja, Coveș, Benești, Alțâna, Ighișu Vechi, Nou Român, Cârța, Arpașu de Sus și Arpașu de Jos. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, şi la sediul S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaș, str. Aleea Cmd. Dimitrie Moraru, nr. 19, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16.30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

 

Jucarii erotice pentru o lume in schimbare

Si usa s-a deschis larg si a venit pe lume o fetita dulce si frumoasa foc.

O chema Mara si cine stie daca in clipele de foc, cand s-a lucrat intens la conceperea ei nu s-au folosit si tentante jucarii erotice.

Mara a fost un copil frumos din prima clipa in care a bagat capsorul ei minuscul pe lume: curata, fara zbarcitura, nu era nici neagra nici rosie ca focul la obraji, desi a tipat de mama focului cand s-a desprins de uterul matern.

Cu siguranta ca Mara s-a nascut intr-o lume schimbata total la fata, fiindca fratelui ei celui mare nu i s-a spus niciodata, cum mi s-a spus mie:

-Se naste el sora-ta, iti zboara perna de la spate! Ai sa vezi ca toti ai tai vor tine mai mult la ea.

Doamne, ce lume barbara! Cum sa invrajbesti fratii inainte de a se cunoaste? Procedeul a fost valabil si la 10 ani dupa ce mi-a fost aplicat mie, fiindca tin minte baietelul vecinilor cum a venit la noi plangand, dupa ce l-au adus pe fratele lui mai mic de la maternitate si ne-a implorat:

-Faceti ceva sa scap de el, ca plange mereu, este negru ca taciunele si mama mi-a spus ca pe el il iubeste mai mult. Unde as putea sa il dau sau sa il vand?

In zadar m-am chinuit ore in sir sa ii explic ca fiecare are locul sau si ca va face echipa cu fratele sau si impreuna vor fi mult mai puternici.

Dar lumea aceea in care nevoile emotionale ale micutilor erau complet ignorate a disparut. In prezent copilul este ascultat cu atentie, incurajat sa vorbeasca, ajutat sa depaseasca momentele dificile din viata sa.

Intre frati se merge pe principiul egalitatii, chiar daca unul are nevoie mai mare de atentie si de ingrijire, fiindca depinde de maturii din jurul sau.

Ca fratele Marei sa  nu se simta dat la o parte de venirea pe lume a mezinei, m-am ocupat 3 saptamani de el cu mult drag. Zi de zi am iesit in oras, am mers la mall si prin parc, am incercat dispozitivele care imita realitatea virtuala si am mers la film.

Fericitul eveniment m-a intors cu multe decenii in urma si am redevenit copil. Am trait o vara fericita alaturi de Matei prin parcuri, prin magazine si vizionand filme.

-Hai langa mine! Stai langa mine, nu pleca te rog, imi suna in urechi glasul cristalin al copilului!

-Vrei si tu gumita? Ia si tu bomboane, sa vezi ce gust au! De ce sa nu intri cu mine la caruselul care imita o calatorie in jungla?

Cel mai mult ma amuza, cand la restaurantul cu specific clujean stie exact de vrea, se uita in ochii ospatarului si spune:

-O supa de pui cu taietei si spaghete Bolognese cu vita, fara parmezan, iar de baut Cherry Cola, fara mult ghimbir.

Parca ieri stateam fata in fata la masa si s-a suparat cand nu i s-a adus si lui meniu, iar cand am rugat chelnerul sa ii dea si lui unul, il tinea invers, fiindca nu stia sa citeasca.

In lumea in schimbare in care traim, copiii stiu ce vor si sunt incurajati sa se exprime liber. Parintii ii pregatesc din timp pentru viata si se straduiesc sa le faca fata tuturor nevoilor lor emotionale.

Lumea acesta in schimbare este categoric mai buna decat aceea in care nu aveam voie sa spunem ce ne place si ce nu ne place, ce vrem si ce nu vrem.

Cad frunzele duium in septembrie si au inceput scolile. Diminetile sunt reci, iar dupa-amiezile calde si in atmosfera acesta de toamna se prefigureaza iarna viitoare si primaverile viitoare si primele iubiri ale acestor copii frumosi care se duc la scoala sau la gradi cu ghiozdane ca de plumb in spate.

In spatele lor, printre zecile de carti poate sta o viata mai usoara sau dimpotriva una stresanta si impovaratoare. Cine stie?

Timpul deapana zilele unele dupa altele si au aparut si primele statistici de tipul: „Cate zile mai sunt pana la Craciun?”

Strada este plina de lume mereu mereu, pe tarabe belsug divin!

Risipa de frumusete din jur ne fascineaza pe toti si suportam mai bine in acest mod si zilele mohorate.

Coloratul octombrie inca nu a venit. Sa vezi atunci risipa de tonuri calde, varietati ale tonurilor pamantii-violet! Pana si vantul va bate colorat aprinzand strazile in oras.

Ne cad frunze pe piept si in par cautand ocrotire, dar deja li s-a interupt viata, cand s-au desprins de pe ram. Si stiti de ce se intampla asta? Sa le faca loc altor frunze mai fragede, mai istete, cu vederi liberale.

Inca putin si dispar terasele si viata aceea de noapte. Adio strazi pline de lume iesita pana aproape de miezul noptii sa se racoreasca.

Lumea se misca si se schimba permanent…

 

 

 

 

O scurtă prezentare cu cramele care vor onora Weinfest Mediaș 2019: Caspari Mediaș

Ajuns la cea de-a doua ediție, Weinfest Mediaș 2019 vă prezintă în această toamnă o selecție spectaculoasă de vinuri premium și superpremium publicului din Mediaș. Evenimentul dedicat iubitorilor de vin va fi găzduit în perioada 20-22 septembrie 2019. Vă invităm să descoperiți familia vinurilor: Caspari Mediaș. Istoria Transilvaniei nu ar fi completă fără sași, a sașilor fără meșteșugul viticulturii, iar a strugurilor de aur de pe Valea Târnavelor, fără familia Caspari. Totul a început în anul 1651, cu Luccas Caspari, și continuă cu o îndelungată descendență în care se regăsesc demnitari locali, profesori sau preoți, dar și meșteșugari. O familie cu perioade mai bune și mai proaste, nu neapărat bogată, dar întotdeauna respectată. În 1868, negustorul de textile Carl Josef Michael Caspari (1830-1881) construiește în centrul Mediașului un edificiu rămas emblematic până în zilele noastre: Casa Caspari. Numele Caspari este recunoscut pentru replantarea viței de vie sănătoase în Europa după devastarea cauzată de filoxeră la începutul secolului 20. Nu ar fi existat metropola vinului Mediaş fără Friedrich Caspari, pentru că prin el i s-a dăruit regiunii viticole de pe valea Târnavei o personalitate excelentă şi un spirit de pionier care au avut un impact extraordinar asupra refacerii podgoriilor distruse.

Caspari Mediaș

Adresa: Str. Honterus Johanes nr. 6
Telefon: +4 0751 252 272
Email: office@caspari.ro
Website: www.caspari.ro
Investitor: Tavi Isailă
Branduri de vin: Neuburger, Feteasca Regală, Caspari.

 

O scurtă prezentare cu cramele care vor onora Weinfest Mediaș 2019: Crama Gorgandin

Ajuns la cea de-a doua ediție, Weinfest Mediaș 2019 vă prezintă în această toamnă o selecție spectaculoasă de vinuri premium și superpremium publicului din Mediaș. Evenimentul dedicat iubitorilor de vin va fi găzduit în perioada 20-22 septembrie 2019. Vă invităm să descoperiți: Crama Gorgandin. Suprafața de vie se află situată în podgoria Sebeș-Apold, în cadrul centrului viticol, iar arealul de obținere a vinurilor DOC este Sebeș-Apold. Specificul zonei îl constituie zilele cu ceață la sfârșitul verii și pe aproape o treime din zilele de toamnă (septembrie, octombrie) ceea ce duce la un proces de coacere mai lent, cu păstrarea aromelor și a unei acidități constant ridicate. Aceste elemente se resfrâng favorabil în calitatea vinurilor obținute, dându-le o personalitate aparte, apreciată de cunoscători, cu prospețime, cu fructozitate și aromele specifice soiurilor cultivate. Landler-ii, populația de origine germană deportată în 1734 sub domnia lui Carol al VI- lea, Împărat Roman, au conștientizat în scurt timp importanța climatului local și al faimoaselor soluri terasate întreținând tradiția plantațiilor viticole din zonă. În ultimele decenii soiurile cultivate în zonă s-au folosit în special pentru vinuri spumoase. Butașii altoiți de viță de vie necesari înființării noilor plantații au fost asigurați de prestigioasa Cooperativă Agricolă “ Vitis Rauscedo” Italia. Reprezentanții cooperativei au asigurat și plantarea butașilor de viță de vie pentru soiurile: riesling italian, traminer aromatico, pinot gris, sauvignon blanc, muscat ottonel.

Crama Gorgandin

Adresa: Domeniul Viticol Apold, Sibiu
Magazin De Prezentare: Sibiu, str. E.A. Bielz nr. 6
Email: contact@gorgandin.ro
Telefon: +40737.770.077
Website: www.gorgandin.ro
Proprietar: Barbu Mioara
Branduri de vin: Gorgandin, Pinot Grigio, Traminer Aromatico.

 

O scurtă prezentare cu cramele care vor onora Weinfest Mediaș 2019: Domeniul Bogdan

Ajuns la cea de-a doua ediție, Weinfest Mediaș 2019 vă prezintă în această toamnă o selecție spectaculoasă de vinuri premium și superpremium publicului din Mediaș. Evenimentul dedicat iubitorilor de vin va fi găzduit în perioada 20-22 septembrie 2019. Vă invităm să descoperiți: Domeniul Bogdan. Domeniul Bogdan s-a născut dintr-un vis…visul de a produce un vin de excepție și, în aceeași măsură, total natural. Respectul pentru viață în toate formele ei este baza filozofiei lor, respect pentru: oameni, natură, pământ, plante, animale, insecte, pentru tot ceea ce înseamnă mediul înconjurător. De aceea au ales să cultive în toate viile după principiile agriculturii biodinamice, aceasta fiind cea mai buna metoda de a obține vița de vie cu o foarte buna vitalitate, echilibrată și sănătoasă, având ca rezultat struguri foarte sănătoși, de calitate excelentă, cu arome autentice. Vinurile Domeniul Bogdan, de excepție și total naturale, reflectă pasiunea cu care au fost create.

Domeniul Bogdan

Adresa: Str. Grigore Mora nr.13, Sector 1, Bucuresti
Email: contact@domeniulbogdan.ro
Telefon: 021.79.55.966
Website: www.domeniulbogdan.ro
Proprietar: Bogdan Mihalcea
Vinificator: Marius Pripon
Branduri de vin: Grai, Unu’, Primordial.

 

O scurtă prezentare cu cramele care vor onora Weinfest Mediaș 2019: Crama La Salina

Ajuns la cea de-a doua ediție, Weinfest Mediaș 2019 vă prezintă în această toamnă o selecție spectaculoasă de vinuri premium și superpremium publicului din Mediaș. Evenimentul dedicat iubitorilor de vin va fi găzduit în perioada 20-22 septembrie 2019. Vă invităm să descoperiți: Crama La Salina. Cu o podgorie amplasată la aproximativ 100m de Salina Turda, Crama La Salina e faimoasă pentru vinurile sale albe, create cu multă pasiune în inima Transilvaniei. Simion Mureșan și Claudiu Sugar, ambii mari iubitori de vinuri nobile, au pus bazele cramei în anul 2011 şi au readus astfel la viaţă povestea pe care o au de spus în lumea vinului Dealurile Durgăului, o zonă cu tradiție milenară. Fiecare vin creat aici are ceva aparte şi aduce un omagiu tradiţiei prin caracterul său inedit, purtând mândru denumirea ISSA, prescurtare a celebrei aşezări dacice Potaissa. Reprezentând o sursă importantă de venit pentru locuitorii zonei, tradiția cultivării viței de vie, respectiv a producerii vinului a fost preluată de la daci și păstrată timp de secole.

Crama La Salina

Adresa: Str. Dealul Viilor Nr.10, Loc. Turda, Jud. Cluj
Email: contact@cramalasalina.ro
Telefon: +40364110 464
Website: www.cramalasalina.ro
Proprietar: SC Crama La Salina SRL
Vinificator: Ovidiu Maxim
Branduri de vin: ISSA, Rose (din Pinot Noir), Pinot Noir.