Home » Archive for "LOCURI DE MUNCĂ" (Page 3)

Primăria Mediaș organizează concurs pentru funcția vacantă de şef birou gradul II

Primăria Municipiului Mediaș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de şef birou, gradul II, la Biroul Juridic Contencios, Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice;
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 29 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Județul Sibiu, Piața Corneliu Coposu, nr. 3, telefon 0269/803.812.

sursa

 

MeisterJob continuă seria de interviuri de angajare în străinătate la Mediaș și în luna ianuarie

Echipa MeisterJob continuă seria de interviuri la Mediaș. Pe data de 13.01.2018 în intervalul orar 13:00 – 16:00 suntem prezenți la Hotel Traube, Mediaș, Piața Regele Fedinand 1 numărul 16. Dacă vorbești limba germană sau limba engleză și ai experiență în unul din domeniile noastre de recrutare, te așteptăm să ne cunoaștem și în cazul în care îndeplinești cerințele angajatorului, îți garantăm un loc de muncă în Germania, Islanda, Norvegia, Olanda sau Danemarca începând cu anul 2018. MeisterJob nu percepe taxe sau comisioane pentru serviciile de mediere. Lucrăm transparent, avem peste 150 de firme partenere în străinătate și peste 200 de persoane mediate în 2017. Principala arie unde recrutăm este cea tehnică, a muncitorilor calificați sau vechilor meseriași atât de valoroși în zilele noastre. Suntem specializați în recrutarea de personal în următoarele domenii:
– domeniul electric : electrician șantier, electrician montator dulapuri electrice, electrician automatizări, electrician industrial
– domeniul instalațiilor : instalator sanitare, instalator termice, instalator răcire, instalator gaz, instalator climă și ventilație, instalator/montator sprinklere
– domeniul tâmplăriei : tâmplar universal, tâmplar PVC, montator ferestre, montator mobilă
– domeniul CNC (mașini cu comandă numerică) : operatori CNC (freză, strung, Abkant), programatori CNC (freză, strung, Abkant)
– domeniul metalelor : sudor MIG/MAG, sudor TIG, sudor plastic, sudor WIG, lăcătuș mecanic, lăcătuș montator
– domeniul construcțiilor : zugrav, montator rigips, montator gresie și faianță, montator parchet, zidar, fierar-betonist, dulgher
– domeniul fabrică : stivuitoriști, gestionari, muncitori pentru fabrică
– domeniul îngrijire persoane vârstnice
– domeniul gastronomic : bucătar, ajutor bucătar, chelner
– domeniul hotelier : recepție
Salarizarea este cuprinsă între 1500 – 2500 EUR net/160 ore (pentru posturile calificate) și 1000-1200 EUR net/160 ore pentru muncitorii necalificați. Contractul se face direct cu firma angajatoare din străinătate. Angajatorul vă asigură și, în unele cazuri, plătește cazarea. Pentru orice informații aveți nevoie o puteți contacta pe Roxana la numărul de telefon: 0040 771 454 060 / info@meisterjob.ro. Detalii despre noi găsiți pe site-ul www.meisterjob.ro. Suntem încântați să vă cunoaștem în data de 13.01.2018 la Mediaș! În ianuarie 2018 vom fi prezenți și în următoarele locații:
06.01.2018 – Vaslui
07.01.2018 – Galați
07.01.2018 – Buzău
13.01.2018 – Mediaș
13.01.2018 – Cluj-Napoca
14.01.2018 – Zalău
14.01.2018 – Sibiu

 

CSM Mediaş organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspector de specialitate și muncitor

Clubul Sportiv Municipal Mediaş, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:
– inspector de specialitate, gradul IA la Compartimentul Financiar- contabil, resurse umane;
– muncitor, treapta I la Compartimentul Administrare baze sportive.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Inspector de specialitate, gradul IA la Compartimentul financiar-contabil, resurse umane:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
– vechime în muncă minimum 10 ani;
– vechime în specialitatea studiilor necesare minimum 5 ani.
Muncitor treapta I la Compartimentul Administrare baze sportive:
– studii medii sau studii generale;
– vechime în muncă minimum 10 ani;
– certificat de calificare în specialitatea maseur.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 04 decembrie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 12 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
-15 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Mediaş, str. Lotru nr. 3, Judeţul Sibiu, telefon: 0269/803.812.

 

Primăria Mediaș, organizează concurs pentru ocuparea postului de director executiv la Direcţia Administraţie Publică Locală

Primăria Municipiului Mediaș, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcţia Administraţie Publică Locală. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul știinţe juridice,
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani,
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 08 noiembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Județul Sibiu, Piața Corneliu Coposu, nr. 3, telefon 0269/803.812.

 

Concurs pentru un post de director la Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din Mediaş

Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din Mediaş, Judeţul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacante de director. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Comunicare şi relaţii publice;
– master în specialitatea studiilor;
– vechime în muncă: minimum 10 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 05 octombrie 2017, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 16 octombrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
– 19 octombrie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Judeţul Sibiu, telefon: 0269/803.882.

 

Cinci posturi scoase la concurs la Liceul Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” din Mediaş

Liceul Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” din Mediaş, judeţul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de :
-1 post secretar;
-1 post laborant;
-1 post paznic;
-2 posturi îngrijitoare curăţenie.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Secretar:
– studii superioare (constituie avantaj specializarea management şcolar, management general, economic, juridic);
– experienţa în domeniu constituie un avantaj;
– spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă;
– vechime in muncă: minimum 3 ani;
– cunoştinţe privind utilizarea soiturilor specifice activităţii din învăţământ (EDUSAL, REVISAL, SIIIR);
– cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
– cunoştinţe dc arhivare a documentelor;
– cunoştinţe privind întocmirea statelor de plată;
– cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice;
– cunoştinţe dc utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Office Word, Excel, Internet Explorer, baze de date;
– disponibilitate la timp de lucru prelungit.
Laborant:
– studii superioare în domeniul chimiei sau protecţiei mediului;
– experienţa în domeniu constituie un avantaj;
– spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă;
– cunoştinţe de utilizare şi operare PC;
– disponibilitate la timp de lucru prelungit.
Paznic:
– studii medii;
– atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor;
– experienţa în domeniu constituie un avantaj;
– abilităţi de comunicare;
– experienţă în lucrul cu copii constituie un avantaj.
Îngrijitoare curăţenie:
– studii generale/medii;
– experienţa în domeniul constituie un avantaj;
– spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 13 octombrie 2017, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 23 octombrie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
– 24 octombrie 2017, ora 09.00: proba practică (pentru secretar, laborant, îngrijitoare curăţenie);
– 24 octombrie 2017, ora 12.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” din Mediaş, Str. Metanului nr. 1, judeţul Sibiu, telefon 0269/845.876.

 

Bursa locurilor de muncă pentru persoanele din grupuri vulnerabile la Mediaș

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu organizează vineri, 22 septembrie 2017, în Sibiu și Mediaș „Bursa locurilor de muncă pentru persoanele din grupuri vulnerabile”. Acțiunea vine în întâmpinarea persoanelor încadrate în grad de handicap, a celor de etnie romă și a tinerilor cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție care întâmpină dificultăți de inserție pe piața muncii. Această măsură activă pentru combaterea și prevenirea șomajului se adresează în mod deosebit persoanelor mai sus amintite, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă și doresc să se angajeze. Participarea, atât a reprezentanților agenților economici cât și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, este gratuită. Pentru buna desfășurare a evenimentului, agenții economici sunt așteptați să anunțe intenția participării la bursă până în data de 08.09.2017, la AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51 A, tel/fax 0269-230089. De asemenea dorim să reamintim angajatorilor că pot beneficia de anumite stimulente financiare acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj dacă încadrează în muncă persoane aparținând acestor categorii. Precizăm că locația și ora desfășurării bursei vor fi anunțate ulterior.

 

Concurs la Primăria Municipiului Mediaş pentru un post de arhitect şef

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Mediaş, judeţul Sibiu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului: 
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
– Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Locuri de muncă la Kaufland Mediaş. Ce salarii se câştigă în acest magazin

Deși este încă luna vacanțelor, lanțul de magazine Kaufland angajează personal în o mulțime de unități din țară. Toată lista de locuri de muncă disponibile la Kaufland este disponibilă AICI. Mai jos, descriem câteva dintre principalele locuri de muncă scoase la concurs în această perioadă. Cei care vor să facă un ban în plus pot încerca posturile de lucrător comercial part time la Kaufland Mediaş. Locuri de muncă disponibile la Kaufland Mediaş sunt: coordonator distribuție ziare, șef schimb case, șef schimb food – non food. Detalii despre toate aceste locuri de muncă sunt disponibile AICI și AICI.

Ce salarii sunt la Kaufland România

Un lucrător comercial câștigă 1500 de lei net, iar venitul unui șef de tură era, la începutul acestui an, de 2200 de lei net. Un casier câștiga, în 2016, suma de 1200-1300 de lei net, iar un Junior Project Manager – 3.000 de lei.

Se oferă:
– Oportunitatea de a face parte din echipa celei mai mari companii de retail din România
– Pachet salarial atractiv
– 22 de zile de concediu care cresc în funcție de vechimea în companie
– Tichete de masă începând cu prima zi în echipă
– Asigurare voluntară de sănătate cu servicii medicale de înaltă calitate
– Măsuri eficiente de dezvoltare în carieră și posibilitatea promovării interne

 

Avancronica meciului FC Viitorul – Gaz Metan Mediaş. Primul meci din sezonul 2017-2018

Astăzi, începând cu ora 18:30, se va disputa partida FC Viitorul – Gaz Metan Mediaş, din cadrul primei etape din Liga 1. Campioana en-titre a României va începe noul sezon cu un moral excelent în urma deciziei favorabile venite de la TAS în speţă deschisă cu FCSB pentru confirmarea campioanei. De asemenea, trebuie să menţionăm faptul că în această perioadă de mercato Hagi nu s-a despărţit de cei mai importanţi jucători aşa cum ne-am fi aşteptat, acesta preferând în schimb să obţină semnătura unor fotbalişti cu experienţă deosebită la nivelul Ligii 1, precum Marius Constantin, Eric de Oliveira şi Ovidiu Herea. Acest fapt nu ne poate duce cu gândul la întărirea echipei, atât în vederea partidelor din Liga Campionilor, cât şi în ceea ce priveşte noul sezon din Liga 1. De cealaltă parte, lucrurile nu s-au mişcat tocmai bine la Gaz Metan Mediaş în perioada de mercato. Formaţia condusă de Cristi Pustai s-a despărţit de o serie de jucători extrem de importanţi, precum Valentin Creţu, Aymen Tahar, Eric de Oliveira, Ciprian Petre sau Daniel Sikorski. În locul acestora, au fost aduşi Ionuţ Voicu, Milan Mitic, Bojan Golubovic (cu toţii de la Poli Iaşi), Sorin Busu, Laurenţiu Manole şi Andrei Târcoveanu. Totuşi, cu o echipă schimbată în proporţie de peste 50% în primul 11 nu avem cum să nu ne gândim la lipsa omogenităţii ce îi poate afecta pe “alb-negri” serios cel puţin în primele runde ale campionatului. Uitându-ne peste întâlnirile precedente dintre cele două formaţii putem observa faptul că în ultimele 3 partide jucate la Ovidiu echipa vizitatoare nu a reuşit să se impună. La Mediaş, Gazul are 4 victorii în 4 întâlniri cu Viitorul. Statistica ne arată ce a fost, însă acum contează prezentul. Fără închizătorul Iulian Cristea, echipa de pe Târnava Mare va încerca să profite de forma mai puţin bună a campioanei şi să obţină un rezultat de egalitate. Următorul adversar: CSMS Politehnica Iași (deplasare).
Echipele probabile:
Gaz Metan Mediaş : Greab, Žderić, Trtovac, Khubutia, Buşu, Danci, Bic, Surugiu, Paulo Jorge, Curtean, Golubović
Rezerve: Pleşca, Tânc, Perendija, Olaru, Manole, Buziuc
Antrenor : Cristi Pustai
FC Viitorul : Râmniceanu, Benzar, M. Constantin, K. Boli, Cr. Ganea, D. López, Nedelcu, Vână, A. Chițu, Ţucudean, Fl. Coman
Rezerve: Buzbuchi, Dumitraș, S. Rădoi, Hodorogea, Măţan, Purece, Herea
Manager tehnic: Gheorghe Hagi
Arbitrii şi observatorii partidei sunt:
Centru :  Popa Cătălin (Piteşti)
Tuşier : Marinescu Vasile (Bucureşti)
Tuşier : Avram Valentin (Bucureşti) 
Rezervă : Coza Ionuţ (Cernica)
Observator arbitrii : Nica Cristian (Ploieşti)
Observator LPF : Stănescu Constantin (Bucureşti)

 

Concurs pentru două posturi la Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” din comuna Tîrnava

Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian”, cu sediul în comuna Tîrnava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:
a) 1/2 post îngrijitor
b) 1 post paznic
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul studiilor: medii;
– vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 25 iulie 2017, data limită pentru depunerea dosarelor;
– 27 iulie 2017, ora 09.00, proba scrisă;
– 27 iulie 2017, ora 11.00, proba practică;
– 28 iulie 2017, ora 12.00, proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se obțin la sediul Liceului Tehnologic „Stănescu Valerian”, cu sediul în Tîrnava, tel. 0269858145 interior 200.