Home » Archive for "LOCURI DE MUNCĂ" (Page 3)

Concurs de recrutare la Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș

Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș cu sediul în Mediaș, P-ța Corneliu Coposu, nr. 3, organizează în perioada ­­­­­­­­­­­­­29.10.2018 – 28.11.2018 concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de execuţie de:
– Inspector de specialitate debutant la Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice.
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Condiții generale:
– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență într-unul din domeniile: Comunicare şi Relaţii Publice, Jurnalism, Filologie sau Administraţie şi management public;
– abilităţi de comunicare scris şi verbal;
– cunoaşterea limbii engleze vorbit şi scris – nivel avansat;
aptitudini de utilizare şi operare PC;
– corectitudine, disciplină,disponibilitate, atenţie, rigurozitate, capacitatea de a lucra independent, simţul răspunderii, abilităţi de comunicare, capacitatea de organizare a muncii;
– studiile de master în specialitate constituie avantaj.
Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae model european.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit.b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș. Concursul de recrutare va avea loc la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș și constă în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere până la data de: 13.11.2018 ora 1500
– proba scrisă în data de 19.11.2018 ora 1000;
– interviul în data de 23.11.2018 ora 1000.
Calendarul de desfășurare a concursului :
Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 13.11.2018 ora 15.00
Afișare rezultate selecție dosare: 14.11.2018 ora 13.00
Data și ora limită pentru depunere contestații rezultate selecție dosare: 15.11.2018 ora 12.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare : 16.11.2018 ora 12.00
Data desfășurării probei scrise: 19.11.2018 ora 10.00
Afișare rezultate proba scrisă: 20.11.2018 ora 13.00
Data și ora limită pentru depunere contestații probă scrisă: 21.11.2018 ora 13.00
Afișare rezultate contestații proba scrisă: 22.11.2018 ora 13.00
Data desfășurării interviului: 23.11.2018 ora 10.00
Afișare rezultate interviu: 23.11.2018 ora 13.00
Data și ora limită pentru depunere contestații interviu: 26.11.2018 ora 10.00
Afișare rezultate contestații interviu: 27.11.2018 ora 13.00
Afișare rezultate finale: 28.11.2018 ora 13.00
* Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal fiecare concurent va primi la depunerea dosarului de concurs un cod de indentificare pentru a se regăsi pe listele afişate.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș, telefon 0269 803882, cam. 10, etaj 2, de luni până joi între orele 7.00-15.00; vineri între orele 7.00-13.00.

 

Poliţia Locală Mediaş face angajări. Vezi aici care sunt cerinţele şi ce posturi sunt disponibile

Direcţia Poliţia Locală Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice specifice de execuţie, astfel:
– polițist local, clasa III, grad profesional asistent, Birou echipa mobilă de intervenție la Serviciul ordine și liniște publică -1 post.
– polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Birou echipa mobilă de intervenție la Serviciul ordine și liniște publică -1 post.
– polițist local, clasa III, grad profesional principal, Compartiment ordine şi linişte publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică -1 post.
– polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment ordine şi linişte publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică -1 post.
Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaş, str. Piaţa Corneliu Coposu nr.3, în perioada:20.04.2018 – 24.04.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 7,00 – 15,00 la telefon: 0269/ 803881 și pe site-ul: www.politialocalamedias.ro, la secțiunea Angajări.

 

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş organizează concurs pentru ocuparea postului de de infirmier

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții contractuale de execuție, temporar vacante de infirmier la Compartiment Medico-Social. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– să fie absolvent de studii gimnaziale;
– nu necesită vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 06 martie 2018, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 14 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– 19 martie 2018, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (fosta Aviaţie), Judeţul Sibiu, telefon 0269/837.764.

 

Clubul Sportiv Municipal Mediaş, organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante

Clubul Sportiv Municipal Mediaş, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de: referent I, la Compartimentul Administrare Baze Sportive, muncitor calificat treapta I, la Compartimentul Administrare Baze Sportive;
magaziner I, la Compartimentul Administrare Baze Sportive. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Referent I:
– studii medii;
– vechime în muncă minimum 15 ani;
– experienţă în domeniul administrării bazelor de date constituie avantaj.
Muncitor calificat, treapta I:
– şcoală profesională;
– experienţă în vechime în muncă minimum 15 ani;
–  în domeniul administrării bazelor de date constituie avantaj.
Magazioner I:
– studii medii;
– experienţă în muncă minimum 15 ani;
– experienţă în domeniul administrării bazelor de date constituie avantaj.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 26 februarie 2018, ora 15.00 : termenul limită de depunere a dosarelor;
– 05 martie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
– 08 martie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;-curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Mediaş, str. Lotru nr. 3, Judeţul Sibiu, telefon: 0269/803.812.

 

Se caută educatoare la Grădinița Finlandeză din Mediaș

Îți place să lucrezi cu copiii? Vrei să faci parte dintr-o echipă de oameni optimiști, încrezători și creativi care vor să schimbe lumea prin intermediul celor mici? Alătură-te echipei Grădinița Finlandeză Mediaș pe postul de educatoare. Cerințele postului sunt:
– absolvent studii în domeniu ( liceul pedagogic sau facultate în domeniu)
– atitudine pozitivă și deschisă
– pasionată și dedicată meseriei de educatoare
– dispusă să participe la programe de dezvoltare profesională și personală
– aptitudini bune de comunicare și relaționare cu copiii
Constituie avantaj experiența în domeniu și capacitatea de a preda și într-o limbă străină
Se oferă:
– mediu de lucru plăcut
– cursuri de specializare în domeniu
– grupă de copii cu număr redus
– asistent educator
– se pun la dispoziție toate materialele și aparatura didactică necesare
– salariu motivant
– posibilitatea de promovare
Așteptăm cu interes CV-ul tău la adresa contact@gradinitafinlandeza.ro iar pentru mai multe informații nu ezita să ne contactezi la nr. 0745598141.

 

Primăria Mediaș organizează concurs pentru funcția vacantă de şef birou gradul II

Primăria Municipiului Mediaș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de şef birou, gradul II, la Biroul Juridic Contencios, Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice;
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 29 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Județul Sibiu, Piața Corneliu Coposu, nr. 3, telefon 0269/803.812.

sursa

 

MeisterJob continuă seria de interviuri de angajare în străinătate la Mediaș și în luna ianuarie

Echipa MeisterJob continuă seria de interviuri la Mediaș. Pe data de 13.01.2018 în intervalul orar 13:00 – 16:00 suntem prezenți la Hotel Traube, Mediaș, Piața Regele Fedinand 1 numărul 16. Dacă vorbești limba germană sau limba engleză și ai experiență în unul din domeniile noastre de recrutare, te așteptăm să ne cunoaștem și în cazul în care îndeplinești cerințele angajatorului, îți garantăm un loc de muncă în Germania, Islanda, Norvegia, Olanda sau Danemarca începând cu anul 2018. MeisterJob nu percepe taxe sau comisioane pentru serviciile de mediere. Lucrăm transparent, avem peste 150 de firme partenere în străinătate și peste 200 de persoane mediate în 2017. Principala arie unde recrutăm este cea tehnică, a muncitorilor calificați sau vechilor meseriași atât de valoroși în zilele noastre. Suntem specializați în recrutarea de personal în următoarele domenii:
– domeniul electric : electrician șantier, electrician montator dulapuri electrice, electrician automatizări, electrician industrial
– domeniul instalațiilor : instalator sanitare, instalator termice, instalator răcire, instalator gaz, instalator climă și ventilație, instalator/montator sprinklere
– domeniul tâmplăriei : tâmplar universal, tâmplar PVC, montator ferestre, montator mobilă
– domeniul CNC (mașini cu comandă numerică) : operatori CNC (freză, strung, Abkant), programatori CNC (freză, strung, Abkant)
– domeniul metalelor : sudor MIG/MAG, sudor TIG, sudor plastic, sudor WIG, lăcătuș mecanic, lăcătuș montator
– domeniul construcțiilor : zugrav, montator rigips, montator gresie și faianță, montator parchet, zidar, fierar-betonist, dulgher
– domeniul fabrică : stivuitoriști, gestionari, muncitori pentru fabrică
– domeniul îngrijire persoane vârstnice
– domeniul gastronomic : bucătar, ajutor bucătar, chelner
– domeniul hotelier : recepție
Salarizarea este cuprinsă între 1500 – 2500 EUR net/160 ore (pentru posturile calificate) și 1000-1200 EUR net/160 ore pentru muncitorii necalificați. Contractul se face direct cu firma angajatoare din străinătate. Angajatorul vă asigură și, în unele cazuri, plătește cazarea. Pentru orice informații aveți nevoie o puteți contacta pe Roxana la numărul de telefon: 0040 771 454 060 / info@meisterjob.ro. Detalii despre noi găsiți pe site-ul www.meisterjob.ro. Suntem încântați să vă cunoaștem în data de 13.01.2018 la Mediaș! În ianuarie 2018 vom fi prezenți și în următoarele locații:
06.01.2018 – Vaslui
07.01.2018 – Galați
07.01.2018 – Buzău
13.01.2018 – Mediaș
13.01.2018 – Cluj-Napoca
14.01.2018 – Zalău
14.01.2018 – Sibiu

 

CSM Mediaş organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de inspector de specialitate și muncitor

Clubul Sportiv Municipal Mediaş, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:
– inspector de specialitate, gradul IA la Compartimentul Financiar- contabil, resurse umane;
– muncitor, treapta I la Compartimentul Administrare baze sportive.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Inspector de specialitate, gradul IA la Compartimentul financiar-contabil, resurse umane:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
– vechime în muncă minimum 10 ani;
– vechime în specialitatea studiilor necesare minimum 5 ani.
Muncitor treapta I la Compartimentul Administrare baze sportive:
– studii medii sau studii generale;
– vechime în muncă minimum 10 ani;
– certificat de calificare în specialitatea maseur.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 04 decembrie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 12 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
-15 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Mediaş, str. Lotru nr. 3, Judeţul Sibiu, telefon: 0269/803.812.

 

Primăria Mediaș, organizează concurs pentru ocuparea postului de director executiv la Direcţia Administraţie Publică Locală

Primăria Municipiului Mediaș, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcţia Administraţie Publică Locală. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul știinţe juridice,
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani,
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 08 noiembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Județul Sibiu, Piața Corneliu Coposu, nr. 3, telefon 0269/803.812.

 

Concurs pentru un post de director la Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din Mediaş

Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din Mediaş, Judeţul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacante de director. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Comunicare şi relaţii publice;
– master în specialitatea studiilor;
– vechime în muncă: minimum 10 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 05 octombrie 2017, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 16 octombrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
– 19 octombrie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Judeţul Sibiu, telefon: 0269/803.882.

 

Cinci posturi scoase la concurs la Liceul Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” din Mediaş

Liceul Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” din Mediaş, judeţul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de :
-1 post secretar;
-1 post laborant;
-1 post paznic;
-2 posturi îngrijitoare curăţenie.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Secretar:
– studii superioare (constituie avantaj specializarea management şcolar, management general, economic, juridic);
– experienţa în domeniu constituie un avantaj;
– spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă;
– vechime in muncă: minimum 3 ani;
– cunoştinţe privind utilizarea soiturilor specifice activităţii din învăţământ (EDUSAL, REVISAL, SIIIR);
– cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
– cunoştinţe dc arhivare a documentelor;
– cunoştinţe privind întocmirea statelor de plată;
– cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice;
– cunoştinţe dc utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Office Word, Excel, Internet Explorer, baze de date;
– disponibilitate la timp de lucru prelungit.
Laborant:
– studii superioare în domeniul chimiei sau protecţiei mediului;
– experienţa în domeniu constituie un avantaj;
– spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă;
– cunoştinţe de utilizare şi operare PC;
– disponibilitate la timp de lucru prelungit.
Paznic:
– studii medii;
– atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor;
– experienţa în domeniu constituie un avantaj;
– abilităţi de comunicare;
– experienţă în lucrul cu copii constituie un avantaj.
Îngrijitoare curăţenie:
– studii generale/medii;
– experienţa în domeniul constituie un avantaj;
– spirit de iniţiativă, comunicare, lucru în echipă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 13 octombrie 2017, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 23 octombrie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
– 24 octombrie 2017, ora 09.00: proba practică (pentru secretar, laborant, îngrijitoare curăţenie);
– 24 octombrie 2017, ora 12.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” din Mediaş, Str. Metanului nr. 1, judeţul Sibiu, telefon 0269/845.876.

 

Bursa locurilor de muncă pentru persoanele din grupuri vulnerabile la Mediaș

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu organizează vineri, 22 septembrie 2017, în Sibiu și Mediaș „Bursa locurilor de muncă pentru persoanele din grupuri vulnerabile”. Acțiunea vine în întâmpinarea persoanelor încadrate în grad de handicap, a celor de etnie romă și a tinerilor cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție care întâmpină dificultăți de inserție pe piața muncii. Această măsură activă pentru combaterea și prevenirea șomajului se adresează în mod deosebit persoanelor mai sus amintite, dar este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă și doresc să se angajeze. Participarea, atât a reprezentanților agenților economici cât și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, este gratuită. Pentru buna desfășurare a evenimentului, agenții economici sunt așteptați să anunțe intenția participării la bursă până în data de 08.09.2017, la AJOFM Sibiu, str. Morilor nr.51 A, tel/fax 0269-230089. De asemenea dorim să reamintim angajatorilor că pot beneficia de anumite stimulente financiare acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj dacă încadrează în muncă persoane aparținând acestor categorii. Precizăm că locația și ora desfășurării bursei vor fi anunțate ulterior.