Home » Archive for "LOCURI DE MUNCĂ"

Două posturi vacante de infirmier şi instructor de educaţie scoase la concurs de C.R.R.P.H. Mediaş

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap din Mediaş, Judeţul Sibiu (C.R.R.P.H. Mediaş) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:
– Infirmier;
– Instructor de educaţie.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Infirmier:
– minimum 10 clase absolvite.
Instructor de educaţie:
– absolvenţi cu diplomă de bacalaureat;
– permis de conducere categoria B.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 26 iunie 2017, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 04 iulie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
– 07 iulie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap din Mediaş, str. Luncii nr. 1, Judeţul Sibiu, telefon: 0269/820.099. 0784/266.722.

Direcţia Fiscală Locală Mediaş,organizează concurs pentru 2 posturi de inspector

Direcţia Fiscală Locală Mediaş, Județul Sibiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:
– inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului constatare, stabilire, restituiri, eşalonări şi scutiri impozite şi taxe persoane fizice şi juridice;
– inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului executare silită a creanţelor bugetare şi evidenţa amenzilor, certificate fiscale.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani (pentru funcția de inspector, clasa I, grad profesional superior).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 13 iunie 2017: proba scrisă;
– data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Fiscale Locale Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Județul Sibiu, telefon 0269/803.859.

SMURD Mediaș, organizează concurs pentru un post vacant de pompier salvator

SMURD Mediaș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de personal civil contractual, vacant, de pompier salvator. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat. Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 25 mai 2017, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 06 iunie 2017, ora 10.00: proba scrisă – la sediul din Strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr 11 (fosta Aviaţie);
– 08 iunie 2017, ora 10.00 : proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş sau la telefon 0269/83.77.64.

Concurs la Direcţia Poliţia Locală Mediaş pentru două posturi de poliţist local

Direcţia Poliţia Locală Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice specifice de execuţie, astfel:
– polițist local, clasa III , grad profesional asistent , Birou echipa mobilă de intervenție la Serviciul ordine și liniște publică – 1 post.
– polițist local, clasa III , grad profesional principal, Compartiment ordine şi linişte publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică – 1 post.
Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaş, str. Piaţa Corneliu Coposu nr.3, la data de 10.05.2017 (proba scrisă). Probele stabilite pentru concurs sunt:
– Selecția dosarelor în data de 03.05.2017;
– Proba scrisă în data de 10.05.2017, ora 10,00;
– Interviul în data de 12.05.2017 ora 10,00.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș, Compartiment resurse umane și financiar contabil până la data de 28.04.2017, ora 13.00.În vederea participării la concurs candidatul care participă la examenul de angajare trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
h) cunoștințe de operare PC;
i) posesor permis de conducere cat. B.
Condițiile specifice de participare la concurs pentru fiecare post în parte:
Pentru funcția publică de polițist local clasa III, grad profesional principal:
– studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.
Pentru funcția publică de polițist local clasa III, grad profesional asistent:
– studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 6 luni.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta şi depune până la data de 28.04.2017, ora 13:00, la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș, Compartiment resurse umane și financiar contabil dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
– formularul de înscriere tip;
– actul de identitate (original şi copie);
– actul de studii (original şi copie);
– permis de conducere (original şi copie);
– cazierul judiciar;
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– carnet de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
– documente care să ateste faptul că nu a fost destituit(ă) dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Pentru participarea la concurs, la fiecare probă candidaţii vor prezenta cartea de identitate/buletinul de identitate. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
e) iniţiativă şi creativitate.
Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maximum 100 de puncte. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face, specificând punctajul fiecărui candidat, cu menţiunea „admis” sau „respins”, prin afişare la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaș şi pe pagina oficială de internet a instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră „admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
BIBLIOGRAFIE:
Pentru funcția publică de polițist local
– Legea nr. 155/2010 privind Poliţia Locală;
– Legea nr. 188/1999 (republicată) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare;
– Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală;
– Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
– Legea nr. 61/1991 (republicată) privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
– Legea nr.12/1990 (republicată) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;
– H.G. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
– Ordonanta nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 7,00 – 15,00 la telefon: 0269/ 803881 și pe site-ul: www.politialocalamedias.ro, la secțiunea Angajări.

56 de persoane au fost angajate pe loc la Bursa Locurilor de Muncă organizată de AJOFM Mediaș

Vineri 7 aprilie 2017, s-a desfășurat „Bursa generală a locurilor de muncă”, organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu concomitent în două locații din județ, respectiv la Sibiu și Mediaș. Cele 939 de persoane participante ( 729 la Sibiu și 210 la Mediaș) au avut de ales dintr-un număr total de 1.490 locuri de muncă vacante puse la dispoziție de către 70 agenți economici din județ; la Sibiu 45 firme au oferit 1.083 locuri de muncă, iar la Mediaș 25 agenți economici au oferit 407 posturi. Dintre persoanele intervievate 159 au fost selectate în vederea încadrării în muncă(103 la Sibiu și 56 la Mediaș), în meserii precum: montatori subansamble, operatori mașini – unelte, operatori vânzări prin telefon, lăcătuși, manipulanți marfă, funcționari informații clienți, muncitori necalificați, ingineri, economiști, consultanți financiari, lucrători comerciali, și altele, urmând a ocupa un loc de muncă după susținerea unui interviu sau a unei probe de lucru la sediul angajatorului.

Bursa generală a locurilor de muncă la Mediaș

„Bursa generală a locurilor de muncă” Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu organizează vineri, 7 aprilie 2017 „Bursa generală a locurilor de muncă” în Mediaș (la Casa Schuller, Piața Regele Ferdinand I, nr. 25), începând cu ora 9.00. Această măsură activă pentru prevenirea și combaterea șomajului este deschisă tuturor celor care nu au un loc de muncă sau care doresc schimbarea locului de muncă actual, participarea atât a agenților economici cât și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă fiind gratuită. Prin intermediul bursei generale a locurilor de muncă organizate anul trecut au fost angajate 192 persoane. Angajatorii care doresc să participe la bursă pot să contacteze Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Agenția Locală Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 31 — 33, tel. 0269/843731 sau 0269/846710.

3D Achsmessgerät

Reihmann errichtete ein 3D Achsmessgerät Eigenschaften und deshalb alle Vertreter der Kfz-Service wünschen, dass ein solches Achsmessgerät unter deren Ausstattung sich befindet.
Ich werde unten einige der beeindruckbaren Eigenschaften angeben, die ich entdeckt habe, als ich über das Gerät gelesen habe.

• Das Achsmessgerät verfügt über ein atraktives und modernes Design

• Es verfügt über verschiedene Messmöglichkeiten, passend für mehrere Arbeitsbereichen, wobei die gesamten Messwerten unmittelbar die Lage der Messungen zeigt.

• Die Messungen sind unglaublich einfach, wir können sie direkt lesen, was sehr günstig und schnell ist, bzw. man braucht nur 5 Sek. zur Anzeige der Ergebnisse.

• Das 3D RHM A800 Achsmessgerät erlaubt die Messung auf kürzen Abständen. Es schiebt das Fahrzeug vor und zurück auf die Bühne, was sehr nützlich für die engen Arbeitsbereichen in einem Werkstatt ist.

• Sehr wichtig ist, dass die Reihmann Einrichtung über einen Arm verfügt, dass automatisch senkt und hebt, die Objektiven automatisch sucht und bietet eine Messgenauigkeit von 0,01 Graden.

• Eine andere wichtige Eigenschaft ist das die Anlage mit Digitalkameras von 13.000.000 Pixeln ausgestattet ist, wobei der Hersteller Sony die Leistung der Einstellung sichert und zugleich zur Messgenauigkeit hilft.

Also, wenn sie neue Beschaffungen in Ihrem Werkstatt beabsichtigten, ich hoffe dass die oben genannten Ihnen dazu helfen, einen guten Beschluss über die Beschaffung solcher Einrichtungen zu treffen, als diese dem Werkstattsruf sowie dem Gewinn durch mehrere zufriedenen Kunden dienen.

Concurs la Primăria Oraşului Copşa Mică pentru două posturi de vacante de paramedic SMURD

Primăria Orașului Copșa Mică, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de paramedic SMURD (2 posturi). Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul studiilor: 10 clase;
– vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu necesită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 31 martie 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 11 aprilie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
– 12 aprilie 2017, ora 11:00: proba practică;
– 13 aprilie 2017, ora 11:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Orașului Copșa Mică, str. Castanilor nr. 8, Județul Sibiu, telefon: 0269/840.120, interior 106.

Şase posturi scoase la concurs de Direcţia de Administrare a Domeniului Public Mediaş

Direcţia de Administrare a Domeniului Public Mediaş, judeţul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, astfel:
1. Şef Serviciu – un post – perioadă nedeterminată;
2. Referent IA – un post – perioadă nedeterminată;
3. Şofer I – un post – perioada nedeterminată;
4. Muncitor treapta I – 2 posturi – perioadă determinată;
5. Muncitor necalificat – un post – perioadă determinată.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Şef serviciu:
– studii superioare de lungă durată – specializare construcţii cai ferate drumuri şi poduri;
– studii post universitare;
– vechime – 9 ani în domeniu.
Referent IA:
– absolvent studii medii.
Şofer:
– posesor permis conducere categoria B, C.
Muncitor treapta I:
– absolvent studii generale,
– diplomă sudor,
– mecanic utilaje,
– carnet conducere categoria B.
Muncitor necalificat:
– absolvent studii generale,
– să posede cunoştinţe practice de lăcătuşerie, dulgherie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor :
– 22 martie 2017, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
– 28 martie 2017 – proba scrisă/practică;
– 03 aprilie 2017 – proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul Serviciului public de ecologizare, situat în Municipiul Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu, or. 3, telefon 0269/803.864, de luni până vineri între orele 08.00-15,00.

Şcoala Gimnazială Nr. 4 din Mediaş, organizează concurs pentru ocuparea funcției de îngrijitor

Şcoala Gimnazială Nr. 4, Mediaş, Judeţul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de îngrijitor. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale sau medii. Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 28 martie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 05 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
– 10 aprilie 2017, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială Nr. 4, Mediaş, Judeţul Sibiu, telefon: 0731/310131.

12