Home » Archive for "LOCURI DE MUNCĂ"

Poliţia Locală Mediaş scoate la concurs un post de inspector, clasa I, grad profesional principal

Direcţia Poliţia Locală Mediaş, județul Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional principal. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
– cunoștințe de operare/programare pe calculator nivel mediu;
– perfecționări (specializări) în domeniul contabilitate;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 29 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 13 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei Poliţiei Locale Mediaş, Piața Corneliu Coposu nr. 3, județul Sibiu, telefon: 0269/803.881.

 

Concurs de promovare pentru postul vacant de șef serviciu la Serviciul Cadastru Topometrie

Primăria Municipiului Mediaș, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Cadastru Topometrie, Administrare Terenuri Agricole și Forestiere – Direcția Patrimoniu. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe agricole sau Inginerie geodezică;
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 15 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 24 iulie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
– 29 iulie 2019, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Județul Sibiu, Piața Corneliu Coposu, nr. 3, telefon 0269/803.812.

 

Concurs de recrutare la Spitalul Municipal Mediaş pentru postul de analist/programator/inginer de sistem I

Spitalul Municipal Mediaş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de analist/programator/inginer de sistem I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul studiilor – superioare;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani și 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 08 iulie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
– 17 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
– 18 iulie 2019, ora 10:00: proba practică;
– 18 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile -documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Mediaş, strada Cloşca nr. 2, judeţul Sibiu, telefon: 0372/699.151.

 

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş organizează concurs pentru postul de îngrijitor la Creşa nr. 2

Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de îngrijitor la Creşa nr. 2. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– absolvent studii medii;
– nu necesită vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 24 iunie 2019, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 02 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
– 05 iulie 2019, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (fosta Aviaţie) sau la telefon 0269/837764.

 

Concurs la Liceul Teoretic „Stephan Ludwig Roth” pentru postul vacant de secretar

Liceul Teoretic „Stephan Ludwig Roth” din Mediaș, județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante de secretar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul studiilor – superioare de lungă durată;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 08 iulie 2019, ora 09.00, proba scrisă;
– 09 iulie 2019, ora 09.00, proba practică;
– 09 iulie 2019, ora 12.00, proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teoretic „Stephan Ludwig Roth” din Mediaș, str. George Enescu nr. 7, județul Sibiu, telefon: 0269/844.406.

 

Concurs la CITO Mediaș pentru posturile de instructor de educație principal și muncitor calificat bucătar

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș, Județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante de :
1. instructor de educație principal;
2. muncitor calificat bucătar.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– instructor de educație principal, muncitor calificat bucătar:
– studii medii cu diplomă de bacalaureat pentru instructor de educație principal;
– certificat de calificare profesională în meseria de bucătar emis de Ministerul Educației și Ministerul Muncii din România pentru postul de muncitor calificat bucătar;
– experiența în muncă în domeniul social pentru ambele posturi – minimum 3 ani;
– abilități – buna comunicare, lucru în echipă, responsabilitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 13 iunie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
– 28 iunie 2019, ora 10:00, proba scrisă;
– 03 iulie 2019, ora 10:00, proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș, str. George Topîrceanu nr. 14, Județul Sibiu, telefon: 0741/113.224, fax 0269/820.140.

 

Concurs pentru postul de secretar la Şcoala Gimnazială „Constantin loan Motaş” din Mediaş

Şcoala Gimnazială „Constantin loan Motaş” din Mediaş, judeţ Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de secretar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul studiilor: superioare;
– vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 28 mai 2019, ora 11:00: proba scrisă;
– 29 mai 2019, ora 12:00: proba practică;
– 29 mai 2019, ora 14:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Constantin loan Motaş” din Mediaş, Strada Sebeşului nr. 3, judeţ Sibiu, telefon 0269/832.703.

 

Interviuri de angajare la Mediaș organizat de specialiștii în recrutare Silverhand Romania

Echipa Silverhand organizează interviuri de angajare în orașul Mediaș! Vino să găsești un nou loc de muncă potrivit pentru tine! Te așteptăm duminică, 13.01.2019, între orele 11:00 – 13:00, la Hotelul Traube în sala de conferință, unde specialiștii în recrutare Silverhand te vor ajuta să obții un loc de muncă stabil în Europa.

Cum vom proceda?
În primă fază vom avea un scurt interviu în limba germană sau engleză, depinde pentru ce țară îți dorești să aplici, ulterior vom realiza împreună un CV, iar echipa noastră te va recomanda firmelor angajatoare potrivite pentru tine. De asemenea, te vom consilia pentru a alege cea mai bună ofertă și îți vom răspunde la toate întrebările. Te întrebi dacă nivelul tău de limbă străină este suficient de bun pentru a fi acceptat? Este necesar să poți conversa și să poți oferi răspunsuri coerente la întrebările care îți sunt adresate, nu este important să vorbești perfect sau să ai o pronunție foarte bună.

Pentru ce domenii poți aplica?
Avem peste 8 domenii de activitate cu locuri de muncă disponibile. Cererea pentru forță de muncă în Europa este una vastă. Angajatorii noștri străini căută electricieni, instalatori, zugravi, zidari, montatori rigips, mecanici auto și de utilaje, operatori și programatori CNC, tâmplari, sudori, lăcătuși, montatori ferestre, montatori mobilă, dulgheri, vopsitori auto și industriali, tinichigii auto, stivuitoriști, șoferi de TIR, șoferi de autobuz, muncitori necalificați (muncitori fabrică), gestionari, îngrijitori bătrâni, chelneri, barmani, bucătari, recepționeri. Chiar dacă nu te regăsești în vreuna din meseriile enumerate mai sus, însă vorbești limba germană sau engleză, noi te așteptăm. Ne vom da silința să îți găsim un loc de muncă potrivit aptitudinilor tale!

Nu ai posibilitatea să vii la interviu? Nicio problemă. Cel mai simplu este să ne contactezi telefonic sau să ne scrii un email.
Pentru un loc de muncă în Germania ne puteți contacta la unul din numerele de telefon: 0773787443, 0772228893, sau 0770344966.
Pentru un loc de muncă în țările nordice ne puteți apela la unul din numerele de telefon: 0770422954, 0771398352 sau 0770344966.
CV-urile se pot trimite la adresa de e-mail: contact@silverhand.ro sau pe site-ul www.silverhand.ro

 

Concurs de recrutare la Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș

Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș cu sediul în Mediaș, P-ța Corneliu Coposu, nr. 3, organizează în perioada ­­­­­­­­­­­­­29.10.2018 – 28.11.2018 concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de execuţie de:
– Inspector de specialitate debutant la Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice.
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Condiții generale:
– are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență într-unul din domeniile: Comunicare şi Relaţii Publice, Jurnalism, Filologie sau Administraţie şi management public;
– abilităţi de comunicare scris şi verbal;
– cunoaşterea limbii engleze vorbit şi scris – nivel avansat;
aptitudini de utilizare şi operare PC;
– corectitudine, disciplină,disponibilitate, atenţie, rigurozitate, capacitatea de a lucra independent, simţul răspunderii, abilităţi de comunicare, capacitatea de organizare a muncii;
– studiile de master în specialitate constituie avantaj.
Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae model european.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit.b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș. Concursul de recrutare va avea loc la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș și constă în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere până la data de: 13.11.2018 ora 1500
– proba scrisă în data de 19.11.2018 ora 1000;
– interviul în data de 23.11.2018 ora 1000.
Calendarul de desfășurare a concursului :
Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 13.11.2018 ora 15.00
Afișare rezultate selecție dosare: 14.11.2018 ora 13.00
Data și ora limită pentru depunere contestații rezultate selecție dosare: 15.11.2018 ora 12.00
Afișare rezultate contestații selecție dosare : 16.11.2018 ora 12.00
Data desfășurării probei scrise: 19.11.2018 ora 10.00
Afișare rezultate proba scrisă: 20.11.2018 ora 13.00
Data și ora limită pentru depunere contestații probă scrisă: 21.11.2018 ora 13.00
Afișare rezultate contestații proba scrisă: 22.11.2018 ora 13.00
Data desfășurării interviului: 23.11.2018 ora 10.00
Afișare rezultate interviu: 23.11.2018 ora 13.00
Data și ora limită pentru depunere contestații interviu: 26.11.2018 ora 10.00
Afișare rezultate contestații interviu: 27.11.2018 ora 13.00
Afișare rezultate finale: 28.11.2018 ora 13.00
* Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal fiecare concurent va primi la depunerea dosarului de concurs un cod de indentificare pentru a se regăsi pe listele afişate.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș, telefon 0269 803882, cam. 10, etaj 2, de luni până joi între orele 7.00-15.00; vineri între orele 7.00-13.00.

 

Poliţia Locală Mediaş face angajări. Vezi aici care sunt cerinţele şi ce posturi sunt disponibile

Direcţia Poliţia Locală Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice specifice de execuţie, astfel:
– polițist local, clasa III, grad profesional asistent, Birou echipa mobilă de intervenție la Serviciul ordine și liniște publică -1 post.
– polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Birou echipa mobilă de intervenție la Serviciul ordine și liniște publică -1 post.
– polițist local, clasa III, grad profesional principal, Compartiment ordine şi linişte publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică -1 post.
– polițist local, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment ordine şi linişte publică, pază obiective la Serviciul ordine și liniște publică -1 post.
Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Poliţia Locală Mediaş, str. Piaţa Corneliu Coposu nr.3, în perioada:20.04.2018 – 24.04.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 7,00 – 15,00 la telefon: 0269/ 803881 și pe site-ul: www.politialocalamedias.ro, la secțiunea Angajări.