Primăria Municipiului Mediaș aduce la cunoștință că în perioada 15 octombrie 2019 – 31 decembrie 2019 tinerii cu vârsta până la 35 de ani pot depune dosare în vederea cuprinderii în „Lista de priorități pe anul 2020” și repartizării de locuințe construite prin A.N.L. în vederea închirierii. Conform Art.15 alin.1 din Normele metodologice aprobate prin HG.962/2001 – pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, vor fi analizate de către Comisia socială doar dosarele depuse până la data de 31.12.2019. Solicitanții care au avut dosare depuse în anul anterior și nu au primit repartiție au posibilitatea depunerii unui dosar actualizat pentru cuprindere în „Lista de priorități pe anul 2020”. Criterii obligatorii, pentru a beneficia de o locuință ANL sunt:
1) Titularul cererii de repartizare trebuie să fie major, în vârstă de pană la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.
2) Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Mediaș.
3) Titularul cererii trebuie să își desfășoare activitatea în municipiului Mediaș. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.
Dosarele se depun la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Mediaș și trebuie să cuprindă următoarele documente:
– cerere tip (de la Centrul de Informare Cetățeni)
– actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei sale (dacă e cazul) în fotocopie;
– certificatele de naștere ale solicitantului și ale membrilor familiei sale (dacă e cazul) în fotocopie;
– certificatul de căsătorie (dacă e cazul) în fotocopie;
– adeverință cu venitul net realizat de solicitant și de membrii familiei acestuia încadrați în muncă, eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele 12 luni;
– actele de studii, în fotocopie;
– documente din care să rezulte suprafața locuibilă deținută în prezent – cu chirie/tolerat în spațiu;
– certificat medical cu boala de care suferă solicitantul sau copilul minor aflat în întreținerea acestuia, dacă necesită însoțitor sau o cameră în plus, conform condițiilor stabilite prin OUG nr. 40/1999 și avizat de organele medicale competente;
– sentința de divorț (definitivă și irevocabilă)/certificatul de divorț (dacă este cazul) în fotocopie;
– declarație notarială pe proprie răspundere cu următorul conținut – „Solicitantul și membrii familiei sale nu dețin/nu au deținut în proprietate o locuință în municipiul Mediaș; nu sunt beneficiarii unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea în municipiul Mediaș; dacă realizează sau nu realizează alte venituri decât cele pentru care a prezentat acte doveditoare la dosar;
– alte documente considerate ca fiind necesare în vederea susținerii cererii.