Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, asistat de un expert independent, din cadrul Consiliului de Administraţie al Societăţii Meditur S.A. Mediaş, anunţă organizarea procedurii de selecţie pentru postul de director general al societăţii Meditur S.A. Mediaş.

Evaluarea/selecţia prealabilă se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, coroborate cu cele ale H.G.722/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie în scopul întocmirii listei scurte de până la 5 candidaţi pentru postul supus selectării, a clasamentului candidaţilor, a procedurii privind numirea finală, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor O.U.G. 109/2011, ale Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Mediaş în calitate de autoritate publică tutelară sau AGA Meditur, aplicabile.
A. Procedura de selecţie prealabilă cuprinde etapele:
– Etapa I – depunerea dosarelor de către candidaţi;
– Etapa II – selecţia dosarelor de înscriere;
– Etapa III – interviul, pentru candidaţii declaraţi ,,admişi” după selecţie;
Lista scurtă de până la 5 candidaţi va fi înaintată, cu raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia, de către Comitetul de nominalizare şi remunerare către Consiliul de Administraţie al Meditur S.A., pentru validarea propunerii de director general al Meditur S.A.
B. Criterii OBLIGATORII pentru a putea participa la selecţie:
La momentul depunerii dosarului candidatul trebuie să deţină, valabil, atestatul de manager transport de persoane. În mod obligatoriu, candidatul trebuie să fi deţinut atestarea (şi competenţele certificate prin această) cu minim 5 ani înainte de momentul depunerii dosarului. (Constituie criteriu opţional, fiecare an în plus peste cei 5 minimi obligatorii, şi este apreciat că şi experienţă relevanţă. Fiecare an în plus va fi punctat conform matricei profilului de candidat). Candidatul trebuie să deţină experienţă relevanţă (minim 10 ani) în consultanţă în management sau în activitatea de transport din cadrul unor întreprinderi publice ori societăţi din domeniul privat. Întreprinderea publică ori societatea din domeniul privat în care a activat candidatul trebuie, în mod obligatoriu, să fi avut bune rezultate economice cunatificate prin obţinerea de profit în minim 6 ani din cei 10 menţionaţi anterior. Criteriile generale de selecţie sunt:
– Să îndeplinească condiţiile de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de candidat;
– Să-şi poată îndeplini cu succes mandatul de administrator;
– Să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţii şi să dea dovadă de integritate;
– Să deţină cunoştinţe de tip economic-financiar. Cunoştinţele de acest tip dovedite prin documente/diplome relevante, constituie criteriu opţional şi vor fi punctate conform matricei profilului de candidat.
– Să aibă cunoştinţele necesare, aptitudini şi experienţă în critică constructivă, muncă în echipa, comunicare, cultură financiară, cunoastinte solide ale dispoziţiilor legale privind guvernanţă corporativă, capacitatea de a lua decizii care să coordoneze activitatea cu efecte directe şi indirecte pozitive asupra bunului mers al societăţii;
C. Condiţii de participare:
– persoană fizică
– cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând SEE;
– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– studii superioare de lungă durată, absolvite în formă la zi, cu diplomă de licenţă;
– cunoştinţe operare PC dovedite printr-o diplomă în domeniu;
– domiciliul stabil /rezident în România;
– apt din punct de vedere medical;
– nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
– nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice;
– nu este incapabil, potrivit legii şi nu are condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals şi uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, infracţiuni prevăzute de legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului.
– experienţă relevanţă (minim 10 ani) în consultanţă în management sau în activitatea de transport din cadrul unor întreprinderi publice ori societăţi din domeniul privat;
– să nu fi fost implicat într-un litigiu cu Meditur SĂ sau cu autoritatea publică tutelară soluţionat definitiv în defavoarea candidatului;
Dosarul de candidat trebuie să conţină, în mod obligatoriu următoarele elemente:
– Cerere de depunere a candidaturii care va conţine şi opisul documentelor din dosarul de candidatură;
– Curriculum vitae (Model europass, exemplificat la următorul link: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cv-example-1-ro-ro.pdf );
– Cazier judiciar;
– Copiile actelor de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovadă echivalării studiilor, eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) confirmate prin semnătură şi menţiunea “Conform cu originalul”. În Etapa a II-a se poate solicită de către Organizator prezentarea oricăror documentelor originale pentru confruntare, documente care atestă îndeplinirea cerinţelor solicitate pentru eligibilitatea candidatului;
– Copia actului de identitate;
– Adeverinţă doveditoare a vechimii în muncă;
– Adeverinţă care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult două luni anterior depunerii dosarului de candidat (adeverinţava conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
– Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul confirmă că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art.6 din OUG 109/2011;
– Declaraţie (netipizata) de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare şi selecţie;
– Recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei şi referinţe profesionale favorabile de la ultimul loc de muncă.
– Oferta tehnică – în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre condiţiile, criteriile obligatorii, generale, precum şi celelalte criterii de evaluare.
Alte Criterii de evaluare:
Competenţe
1.1. Competenţe specifice sectorului de activitate;
1.2. Competenţe profesionale de importantă strategică:
– înţelegere aprofundată a sistemelor de management a unei societăţi şi a cerinţelor unei activităţi eficiente;
– înţelegerea direcţiilor strategice de dezvoltare a transportului public local la nivel local, regional;
– capacitate de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia;
– cunoştinţe referitoare la marketingul strategic şi comunicare;
– cunoştinţe referitoare la managementul riscului;
– capacitatea de organizare şi coordonare;
– experienţă în aplicarea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
– cunoştinţe privind sistemul de control intern/managerial la societăţile publice.
1.3. Cunoştinţe de legislaţie şi capacitate managerială în domeniu – guvernanţă corporativă, legislaţie specifică transportului public, etc.;
1.4. Competenţe sociale şi personale
– abilităţi de comunicare şi negociere;
– capacitate de analiză şi sinteză, inclusiv a datelor economice;
– abilităţi de relaţionare.
Integritate şi reputaţie
Condiţii prescriptive şi proscriptive
– peste numărul minim de 5 ani, OBLIGATORIU, numărul anilor în care societatea/societăţile în care a activat candidatul a/au obţinut profit va fi punctat în plus conform matricei profilului de candidat.
Procedura de desfăşurare a selecţiei este următoarea:
Candidaţii vor depune dosarul complet, cu documentele solicitate până inclusiv la dată de 28.01.2017, ora 15.00, înăuntrul termenului de 30 de zile de la dată publicării anunţului (28.12.2016), la sediul Meditur S.A., din localitatea Mediaş, Sos. Sibiului nr.100A, în plic închis; pe plic se va menţiona ,,Candidat pentru postul de director general al Meditur S.A.”, precum şi numele, prenumele, adresa de domiciliu, numărul de telefon şi adresa de mail a candidatului. La depunerea dosarului, candidaţii vor primi un număr de înregistrare. Alte comunicări între Comitetul de nominalizare şi remuneraţie al Consiliului de Administraţie al Meditur S.A., responsabil cu selecţia şi candidaţi se vor face pe adresele de domiciliu cu confirmare de primire sau pe adresele de email comunicate, păstrându-se dovezi ale transmiterii documentelor. La transmiterile online se va aplică un Reply cu confirmare de primire de către destinatarul emailului. Rezultatul selecţiei dosarelor se va comunica în scris candidaţilor, iar lista scurtă va fi publicată pe site-ul societăţii în termen de 24 de ore de la finalizare. După comunicarea rezultatelor selecţiei candidaţii respinşi vor putea depune contestaţie în termen de 24 de ore. Contestaţiile vor fi soluţionate de către Comisia de rezolvare a contestaţiilor numită prin Decizie a Consiliului de Administraţie al Meditur S.A., în termen de 48 de ore de la înregistrarea contestaţiei. Candidaţii declaraţi admişi după Etapa a II-a vor face parte din lista scurtă de până la 5 candidaţi pentru postul de director general al societăţii. Candidaţii vor fi informaţi în scris acolo unde legea cere în mod expre acest lucru şi telefonic asupra rezultatelor fiecărei etape a procedurii de selecţie. Aceştia vor depune în scris la secretariatul societăţii, în termen de 5 zile de la dată stabilirii listei scurte, „Declaraţia de intenţie” în conformitate cu prevederile HG 722/2016. „Declaraţia de intenţie” va conţine în mod obligatoriu pe lângă celelalte elemente constitutive şi un proiect al unui plan de administrare care la rândul sau va cuprinde şi o propunere de abordare strategică a administrării societăţii pentru care se aplică (maximum 2 pagini). Proiectul planului de administrare trebuie să aducă cel puţin 5 elemente noi faţă de cel actual. Selecţia finală a candidaţilor aflaţi pe lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către Comitetul de Nominalizare şi Remunerare. Interviul se va baza atât pe susţinerea aspectelor din Declaraţia de intenţie, a cunoaşterii şi soluţiilor aspectelor din componentă “scrisorii de aşteptări” a autorităţii publice tutelare cât şi pe alte aspecte privind contextul organizaţional, legal şi al guvernanţei corporative a întreprinderilor publice. Partea de verificare a cunoştinţelor legislative a Interviului, conform criteriilor de la capitolul „Alte Criterii de evaluare” punctul 1.3 se va face pe baza următoarei bibliografii :
– OUG 109/2011, guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
– HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice;
– Legea 31/16.11.1990 – privind societăţile comerciale, actualizată;
– Legea 51/ 8.03.2006 – a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
– Legea 92/10.04.2007 – privind serviciile de transport public local, ale cărei norme de aplicare au fost aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin care s-a stabilit cadrul juridic privind înfiinţarea, autorizarea, organizarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor publice de transport local;
– Ordonanţă Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
– Ordinul 972/2007 al Ministrului Transporturilor de aprobare a Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului public local şi a caietului de sarcini pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice aprobat prin Ordinul 272/2007 privind Normele cadru, privind tarifele pentru serviciile de transport public de persoane.
– Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători;
Pentru interviu se stabileşte punctajul potrivit Fişei interviului de selecţie, rezultatul obţinut de candidat reprezentând suma punctajelor obţinute la această proba. Dată, ora şi locul desfăşurării interviului va fi comunicată telefonic fiecărui candidat în parte. Numirea efectivă că director general al Meditur S.A. Mediaş se va face exclusiv de către Consiliul de Administraţie, pe baza raportului pentru rezultatele şi numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia, întocmit de către Comitetul de Nominalizare şi Remunerare. Decizia va fi comunicată şi către Consiliul Local al Municipiului Mediaş în calitate de autoritate publică tutelară şi AGA a Meditur S.A. În situaţia în care, după finalizarea procedurii de selecţie Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, nu poate înainta raportul cu cel puţin un candidat, la Decizia Consiliului de Administraţie al Meditur S.A. se va relua procedura conform dispoziţiilor legale. Informaţii suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0269/845678, persoana de contact Neag Florin, de luni – vineri, ora 07.00-15.00 sau prin email: office@meditur.ro.
Întocmit la Mediaş la dată de 28.12.2016.