primaria_medias

Primăria Municipiului Mediaş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. Funcţiile publice vacante sunt:

1. Inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul Achiziţii Publice, Serviciul Investiţii, Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş,
2. Inspector clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Proiectare – Execuţie Investiţii, Serviciul Investiţii, Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş,
3. Inspector clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Urbanism, Direcţia Arhitect Şef din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3.Probele stabilite pentru concurs :
– Proba scrisă se desfăşoară în data de 08.11.2016 ora 10,00;
– Interviul se desfăşoară în data de 11.11.2016, ora 10,00.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaş – Compartiment Resurse Umane – Salarizare în perioada 07.10.2016 – 26.10.2016.  Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
– formular de înscriere anexa nr. 3 la HG.nr. 611/2008, actualizată,
– copia actului de identitate,
– copia diplomelor de studii în original şi copie sau în copie legalizată,
– copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în specialitatea studiilor absolvite,
– cazierul judiciar,
– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului,
– declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Condiţiile generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice:
1. Pentru postul de inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul Achizitii Publice, Serviciul Investiţii, Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe economice.
2. Pentru postul de inspector clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Proiectare – Execuţie Investiţii, Serviciul Investiţii – Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Inginerie civilă, Ingineria instalaţiilor, Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Inginerie şi management, Inginerie geodezică.
3. Pentru postul de inspector clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Urbanism, Direcţia Arhitect Şef din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Arhitectură şi urbanism, Inginerie civilă, Inginerie geodezică.
Bibliografia aferentă este afişată la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3 şi pe site-ul www.primariamedias.ro.Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 7,00 – 15,00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon 0269/ 803812 sau pe www.primariamedias.ro.
Bibliografie pentru concursul organizat în data de 08.11.2016 la Primăria Municipiului Mediaş pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante:
Pentru postul de inspector clasa I, grad profesional debutant la Biroul Achizitii Publice, Serviciul Investiţii, Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş:
Legea nr.188/08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
Legea nr.98/19.05.2016 privind achiziţiile publice;
H.G. nr.395/2.06.2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului – cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
Pentru postul de inspector clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Proiectare – Execuţie Investiţii, Serviciul Investiţii – Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş:
Legea nr.188/08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
Legea nr.10/18.01.1995 republicată, actualizată, privind calitatea în construcţii;
H.G. nr.273/14.06.1994 actualizată, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii şi instalaţii aferente acestora, modificată şi completată cu H.G. nr.940/19.07.2006, H.G. Nr. 1303/24.10.2007 şi H.G.nr.444/28.05.2014.
Pentru postul de inspector clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Urbanism, Direcţia Arhitect Şef din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş:
Legea nr.188/08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, actualizată;
3. Legea nr.350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată.
4. Legea nr.50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, actualizată;