Direcția de Asistență Socială Mediaș va primi în perioada 11 – 15 octombrie cererile pentru acordarea ajutoarelor de încălzire pentru perioada noiembrie 2018-martie 2019. Este necesară o cererea tipizată, completată corect şi complet. Programul de preluare a cererilor este de luni până vineri între orele 8-13. Cererile însoţite de acte doveditoare se depun la sediul Direcției de Asistență Socială, Aleea Comandor Dimitrie Moraru. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţenii români sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în municipiul Sibiu, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie. Acest venit nu trebuie să depășească 615 lei/ membru de familie pe lună. Ajutorul se va acorda și în funcție de sistemul de încălzire utilizat pentru locuință fie că vorbim de gaze naturale, energie termică, electrică, lemne, cărbuni sau combustibil petrolier. Pentru a primi acest ajutor pe întreaga perioadă a sezonului rece, adică noiembrie 2018- martie 2019 dosarul trebuie depus până în data de 15 octombrie. Dosarele se mai pot depune și după această data, dar ajutorul se va primi începând cu luna următoare dacă se depune după data de 20 sau începând cu aceeași lună dacă se depune până în data de 20.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire:

– cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței (formulare tip);
– copii după actele de identitate ale membrilor familiei cu domiciliul sau reședința la adresă pentru care se solicită ajutorul (carte/ buletin de identitate, pașaport, carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetăţenii străini sau apatrizi);
– adeverinţă de la asociația de proprietari/ locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau reședința la adresă pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscriși în cartea de imobil și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței;
– acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul: proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară), chiriaș (contract de închiriere), împuternicit (împuternicire de la proprietar/ titularul contractului de închiriere);
– acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii: adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă), cupoane de pensii, cupoane de indemnizații pentru creșterea copilului pană la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizații cu caracter permanent, cupoane de alocații de stat pentru copii, respectiv alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare
– acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale
– declarație privind alte venituri realizate.